fbpx

คุณหมอและทีมงานของเรา

นางสาว พรชิตา สุทธิมา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาว กัญญณัฎฐ์ พงษ์สวัสดิดำรง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาว สุนิสา เจียมใจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาว กาญจนาภรณ์ จอดนอด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาว ปุณิกา เวียงแสง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาว พนิดา ชาลี
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์
นางวิจิตรา ระดาบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาว กมลชนก รัตนอุดม
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์
นางสาว ช่อผกา พบวันดี
ตำแหน่ง เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
นาง นฤมล วงศ์ไชย
ตำแหน่ง ผู้จัดการ&หัวหน้าเคาเตอร์ (พาร์ทไทม์)
นาง วัยรัตน์ สะสิธร
ตำแหน่ง ผู้จัดการ&หัวหน้าเคาเตอร์ (พาร์ทไทม์)
นาย สหรัฐ อำพรไพ
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นาง เกศสุดา เกลี้ยงไธสง
ตำแหน่ง หัวหน้าทั่วไป
นาง วันดี จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง ผู้จัดการคลินิก สาขาในปั้มปตท
นาง ปัณณธร พรสันเทียะ
ตำแหน่ง ผู้จัดการคลินิก สาขาเดอะมอลล์
ทพ. กิตติ จงเป็นสุขเลิศ
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.16760
ทพญ. นันทิพร เจียมจิต
สาขา ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.11635
ทพญ. นภัส พันศร
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.15980
ทพ. พงศธร ครบปรัญชา
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.16339
ทพญ. ทายิกา ศรุติชาติ
สาขา ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม
 • M.S. in Esthetic Restorative and Implant Dentistry , Chulalongkorn University
 • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.9734
ทพญ. นฤมล นิธิเสถียร
สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วิทยาลัยศาตร์มหาบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.9200
ทพญ. จรัสพร โตเต็มโชคชัยการ
สาขา ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ประกาศนียบัตรบัณทิตวิทยาเอ็นโดดอนด์
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.9481
ทพ. ชยุตพล เปล่งวิทยา
สาขา ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ประกาศนียบัตรบัณทิตวิทยาเอ็นโดดอนด์
 • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • ใบอนุญาตเลขที่ .10311
ทพ. ชัยพัฒน์ วิรัตน์โยสินทร์
สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
 • Diplomate in Orthodontics University of Bergen , Norway
ทพญ.พีรยาภรณ์ พวงมลิวัลย์
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ใบอนุญาตเลขที่  ท.15241
ทพ.ชยุตพงกรณ์ ชาญประโคน
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ใบอนุญาตเลขที่  ท.15965
ทพญ.กรกมล สุรโชติมงคล
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตเลขที่  ท.14135
ทพ.ศิริ ศิริสุรินทร์พร
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.8894
ทพ.สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • The University of Alabama at Birmingham , U.S.A
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.7590
ทพ.วิศรุต ชาติชนะยืนยง
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตเลขที่  ท.14193
ทพ. ณุจิเรจ อรรคคำ
สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.5462
ทพญ.ณัฎฐา ธารารัตน์สาธิต
ทันตกรรมหัตถการ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ใบอนุญาตเลขที่  ท.12170
ทพญ. พินนา ศิริสุรินทร์พร
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ประกาศนียบัตรบัณชั้นสูง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตเลขที่ ท.9686
ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินันท์
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตเลขที่  ท.12091